Loading... Please wait...

Place an Order

Your order transfers over to the "PHARMACY" A Licensed Physician will review your order, If approved, they will issue a dispensing prescription and our site will issue you an invoice for payment; and If Not Approved your order will be canceled.

After payment confirmation your prescription will automatically queue to the pharmacist for dispensing.
 


HOW TO PAY:
* If you choose to pay by credit card (we'll email the instructions to complete payment)
* If you choose to pay by EFT {Electronic Wire Transfer} the info on where to send payment is sent e-Mail and is also on the payment page when you select this payment option. After wireing funds send us the confirmation number your bank gives you, after confirmation we'll queue your order to the pharmacist for dispensing
* If you choose to pay by Moneygram or WesternUnion;  The information to complete payment by this method is e-Mailed to you when you place an order. Just E-mail us the Reference Number given to you by money transfer service; we'll queue your order to the pharmacist for dispensing.

On occassion you may be contacted using the information you provided for validation, records-clarification and or if more detailed information is required by the pharmacist or the Physicians.
If the doctor determines the symptoms given by a patient cannot be effectively treated by the medication requested, the prescription request is denied and the order will be canceled. If the order is canceled, you pay nothing and owe nothing. If the doctor determines the symptoms given by patient can be effectively treated by the medication requested, the prescription is sent to the pharmacy for dispensing allow 24/48 hours for the Medical Review process.
After Physicians Approval, the prescription will arrive in the pharmacy with the status “DOC-APPROVED /Rx PENDING” and will wait in the queue next to other prescriptions just like a normal pharmacy. After the prescription is  dispensed, the order will receive the status of “Rx-DISPENSED”. 24 hours should be allowed for the Pharmacy dispensing process.
The remaining time until the medication arrives to you dependes on the delivery address you specified, and the shipping carrier. We cannot be responsible for any delays incurred by shipping carriers, however we do urge you to call us if your package does not arrive within a reasonable period of no sooner than 15 days and or if it arrives damaged, opened or there is a problem with the contents. We will work diligently with the carrier to resolve any problems that have occurred during the shipping process.

All orders are dispensed Only after Doctor Review, Payment Confirmation & Prescription approved.


Đặt Hàng.

Khi nhận đơn hàng của bạn, toa thuốc sẽ chuyển giao cho các "Hệ thống mua bán" Một bác sĩ có giấy phép sẽ xem xét đơn đặt hàng của bạn, Nếu được chấp thuận, BS sẽ viết một toa thuốc và trang web của chúng tôi sẽ cấp cho bạn một hoá đơn thanh toán; và nếu không chấp thuận đặt hàng của bạn hóa đơn đặt hàng sẽ bị hủy.

Sau khi xác nhận thanh toán theo toa của bạn sẽ tự động để các dược sĩ để gởi đi.


CÁCH THANH TOÁN:
* Nếu bạn chọn trả bằng thẻ tín dụng (chúng tôi sẽ gửi email cho khách hàng hướng dẫn để hoàn tất thanh toán)
* Nếu bạn chọn thanh toán bằng EFT {Chuyển khoản Ngân hàng điện tử} các thông tin về nơi gửi thanh toán được gửi e-Mail và cũng trên hóa đơn toán khi bạn chọn thanh toán. Sau khi gửi tiền cho chúng tôi xác nhận số ngân hàng của bạn cung cấp, sau khi xác nhận chúng tôi sẽ gởi hàng của bạn với dược sĩ xác nhận
* Nếu bạn chọn trả bằng MoneyGram hoặc WesternUnion; Các thông tin để hoàn thành thanh toán bằng phương pháp này sẽ gởi thư cho bạn khi bạn đặt mua hàng. Chỉ cần E-mail cho chúng tôi số tài khản của bạn bằng dịch vụ chuyển tiền, chúng tôi sẽ gởi thuốc đã đặt.

Đôi khi chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận các thông tin mà bạn cung cấp, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, thiết lập hồ sơ, hoặc nếu có nhiều thông tin chi tiết được yêu cầu bởi các dược sĩ hoặc bác sĩ.
Nếu bác sĩ xác định các triệu chứng do bệnh nhân cung cấp không thể điều trị hiệu quả bằng thuốc được yêu cầu, thuốc trong toa sẽ bị từ chối, toa thuốc sẽ được hủy bỏ. Nếu đơn đặt hàng bị hủy bỏ, bạn không phải trả tiền và không nợ gì. Nếu bác sĩ xác định các triệu chứng do bệnh nhân có thể được hiệu quả điều trị bằng các thuốc được yêu cầu, quy định việc gửi thuốc trong 24/48 giờ cho quá trình kiểm tra.
Sau khi bác sĩ chấp thuận, toa thuốc sẽ được chấp thuận "DOC-APPROVED / Rx PENDING" và sẽ được đóng gói để được gởi đi. Sau khi được xếp thứ tự sẽ nhận được "RX-Gởi đi". Khoảng 24 giờ sẽ được gởi đi.
Thời gian còn lại cho đến khi nhận thuốc tùy thuộc địa chỉ giao hàng mà bạn chỉ định, và người vận chuyển. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ phát sinh do người vận chuyển giao hàng, tuy nhiên chúng tôi mong bạn để gọi cho chúng tôi nếu thuốc của bạn không đến trong vòng một thời gian hợp lý không sớm hơn 21 ngày và hoặc nếu hư hỏng, bóc ra hoặc không đúng hàng đã mua. Chúng tôi sẽ làm việc với người vận chuyển để giải quyết bất kỳ vấn đề đã xảy ra trong quá trình vận chuyển.

Tất cả các đơn đặt hàng được gởi chỉ sau khi bác sĩ đánh giá, thanh toán xác nhận và phê duyệt theo toa.